تعهدات انجمن

انجمن آموزشی ایران، یک انجمن اخلاق محور است که همواره انجام تعهدات خود را چراغ راه رسیدن به موفقیت قلمداد می کند. برخی از مهترین تعهداتی که در منشور انجمن در قبال دانش آموزان در نظر گرفته شده است در زیر آمده است:

  • شیوه آموزشی گام به گام، متناسب با مقطع تحصیلی دانش آموز
  • شناسایی تقاط ضعف دانش آموزان و ارائه راهکارهای اصولی جهت به حداقل رساندن و رفع آن ها
  • در نظر گرفتن مدرس خانم برای خانم ها، در صورت تمایل
  • مشاوره تحصیلی تخصصی و برنامه ریزی دقیق درسی
  • دریافت شهریه منصفانه و عدالت محور
  • رایگان اعلام کردن جلسه اول آموزش، در صورت عدم رضایت دانش آموز